Udostępnianie dokumentacji medycznej

  1. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta, może wystąpić z wnioskiem o wgląd do dokumentacji medycznej za pośrednictwem lekarza prowadzącego lub o sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji.
  2. Udostępnienie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
  3. Kopię dokumentacji medycznej / wyciąg / odpis można uzyskać poprzez złożenie pisemnego wniosku w Dziale Obsługi Pacjenta - osoba kontaktowa Pani Danuta Gawłowska – Tel. 32/47-59-371.
  4. Na podstawie art. 28 ust. 4, Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.09.52.417 z późn. zm.) za dokumentację medyczną udostępnioną w formie sporządzonych wyciągów, odpisów lub kopii Klinika pobiera opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem usług kserograficznych.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej znajduje się TUTAJ.